Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

STATUT FILATELISTIČKOG DRUŠTVA ZABOKY

 

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (″Narodne novine″ broj 74/14), Skupština udruge Filatelističko društvo ZABOKY Zabok na sjednici održanoj dana 21.12.2015., donijela je

 

S T A T U T

Filatelističkog društva „ZABOKY“ - Zabok

 

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedištu, o zastupanju, izgledu pečata udruge, području djelovanja skladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu, ako ih obavlja, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima i obvezama i odgovornosti članova, načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Naziv udruge je: Filatelističko društvo „Zaboky“ - Zabok

Skraćeni naziv udruge je: FD Zaboky

Sjedište udruge je u Zaboku, na adresi: Kumrovečka 1.

Udrugu zastupa Predsjednik, dopredsjednik i tajnik udruge.

Članak 3.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Krapinsko - zagorskoj županiji. Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima svoj žig i znak.

Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rubi koji glasi: - „Filatelističko društvo Zaboky – Zabok“, dok je u sredini pečata ispisano malo slovo “z“.

 

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 5.

Udruga je osnovana u cilju:

 • promicanja, razvitka i unapređenja filatelije u zemlji i svijetu
 • proučavanjem hrvatske filatelističko-poštanske povijesti i filatelističkih područja od interesa za filateliju
 • stalno i svestrano promicanje filatelije među hrvatskim građanima, osobito kod hrvatske mladeži i djece
 • promicanje hrvatske filatelije kao značajnog činitelja domoljubnog, kulturnog i humanističkog odgoja
 • razvijanje suradnje među filatelistima i njihovim udrugama na nacionalnom i međunarodnom planu.

Članak 6.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • predstavljanje hrvatske filatelije i filatelista u zemlji i svijetu
 • stalna briga o filatelističkom obrazovanju i istraživanjima
 • razvoj i promicanje odgoja i obrazovanja
 • cjeloživotno učenje i obrazovanje odraslih
 • organiziranje dječjih filatelističkih radionica
 • suradnja sa vrtićima, osnovnim školama i srednjim školama
 • obavljanje poslova od zajedničkog interesa, kao što su nabava poštanskih

maraka i raspodjela članovima, organiziranje razmjene i prodaje maraka

 • organiziranje filatelističkih izložaba klupskog, regionalnog, nacionalnog i međunarodnog ranga,
 • organiziranje susreta sakupljača
 • osiguravanje    stručne procjene vrijednosti materijala, nabava stručne literature kao i tehničkih pomagala i pribora.
 • informiranje javnosti o obilježavanje događaja i obljetnica, radu udruge
 • izdavanje filatelističke literature i časopisa, ishođenje prigodnih poštanskih žigova i izdavanje prigodnih koverti za članove udruge i HFS-a, predlaganja prigodnih poštanskih maraka i dopisnica,
 • jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
 • razvijanje programa međunarodne suradnje
 • bavi se i drugim filatelističkim djelatnostima za koje postoji zanimanje članova

Članak 7.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno: pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, javnim priopćavanjem, putem interneta i web stranice.

Svi članovi udruge imaju pravo sudjelovati u radu udruge, sukladno odredbama statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose.

Sjednice tijela udruge su javne osim u izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova i kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima.

 

III.  ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 8.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba, sukladno zakonu i statutu. Pravna osoba svoje članstvo u udruzi ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika. Za osobe mlađe od 18 godina pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik.

Članak 9.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova a koji vodi Udruga.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži slijedeće podatke:o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u udruzi, te druge podatke. Kategorije članstva:  redovni, počasni, podupirajući i podmladak.

Redovni član Udruge postaje svaki građanin na osnovu zahtjeva i Izjave o prihvaćanju odredbi ovog Statuta i plaćanju članarine.

Počasni član Udruge može biti redoviti član kao i druge osobe koje imaju naročite zasluge u radu Udruge ili za razvitak filatelije uopće. Odluku o imenovanju počasnih članova donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora.

Podupirajući članovi Udruge mogu biti pravna lica koja imaju interesa i žele pomagati udruzi u ostvarivanju njegovih ciljeva i provođenju djelatnosti za postizanje ciljeva. Doprinos podupirajućih članova može se realizirati na materijalni i nematerijalni način.

Podmladak Udruge su osobe do navršene 21 godine odnosno do navršene 25. godine ako se nalaze na redovitom školovanju ili akademskom obrazovanju.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Visinu članarina određuje Skupština.

Članak 10.

Prava i obveze članova su: bavljenje aktivnostima Udruge, sudjelovanje u upravljanju Udrugom, čuvanje i podizanje ugleda Udruge, čuvanje materijalnih dobara i plaćanje članarine.

Članak 11.

Članstvo u udruzi prestaje dragovoljnim istupom, neplaćanjem članarine, te isključenjem. Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluka o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

 

IV.  TIJELA UDRUGE

Članak 12.

Tijela udruge su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor,
 • Predsjednik Udruge,
 • Nadzorni odbor,
 • Sud časti i
 • Sekcije, radne grupe i komisije.

SKUPŠTINA

Članak 13.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge. Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

Članak 14.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna, a može se održati i elektronskim putem. Skupština redovito zasjeda jednom u dvije godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.

Sjednice skupštine saziva Predsjednik Udruge. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik udruge utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik udruge je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik udruge ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvati će je predlagatelji (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima, Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u registar udruga  ili 1/3 članova udruge, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge.

Članak 15.

Skupštini predsjedava Predsjednik udruge ili u njegovoj odsutnosti dopredsjednik. O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar i predsjednik i trajno čuva u arhivi.

Članak 16.

Skupština odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 17.

Skupština udruge:

 • utvrđuje politiku rada udruge
 • usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
 • bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira i razrješava druga tijela udruge
 • bira i razrješava likvidatora udruge
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • usvaja godišnje financijsko izvješće
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
 • donosi odluku o statusnim promjenama
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarske djelatnosti,
 • te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

UPRAVNI ODBOR

Članak 18.

Upravni odbor ima do 3 člana koje bira i opoziva Skupština, a čine ga Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Članovi Upravnog odbora biraju se na četiri godine. Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako postupaju suprotno odlukama Skupštine,  podnesu ostavku, naruše ugled udruge.

Članak 19.

Upravni odbor obavlja slijedeće zadaće:

 • priprema nacrte akata Skupštine
 • priprema materijale za skupštinu i izvršava njene odluke
 • odlučuje o isključenju iz članstva,
 • obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu .

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom svojih članova.

PREDSJEDNIK UDRUGE

Članak 20.

Predsjednik udruge:

- zastupa udrugu

- saziva sjednice skupštine

- odgovara za zakonitost rada udruge

- vodi poslove udruge sukladno odlukama skupštine

- podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća skupštini

- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za  račun udruge

- dostavlja zapisnik s redovne skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,

- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

Članak 21.

Za svoj rad Predsjednik udruge je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik udruge podnosi Skupštini Udruge izvješće o svom radu. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika udruge u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik. Mandat im traje četiri godine.

TAJNIK

Članak 22.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od četiri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.

Tajnik Udruge vodi popis članova.

LIKVIDATOR

Članak 23.

Likvidatora udruge bira i razrješava  Skupština.

Likvidator može biti osoba/pravna osoba koja nije član udruge.

Likvidator ima pravo na naknadu troškova za svoj rad u slučaju pokretanja likvidacijskog postupka.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja udruge iz registra udruga

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

 • utvrditi stanje na poslovnom računu udruge
 • utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
 • utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije
 • porezne uprave  potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
 • u slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi
 • u slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama

Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku od 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.

U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

NADZORNI ODBOR

Član 24.

Nadzorni odbor sastoji se od 3 (tri) člana kojeg bira Skupština na rok od 4 (četiri) godine.

Nadzorni odbor odgovoran je Skupštini.

Član 25.

Nadzorni odbor iz svojih redova bira predsjednika. Sjednice odbora saziva predsjednik koji potpisuje akte, zaključke i odluke Nadzornog odbora. Nadzorni odbor sastaje se prema potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Član 26.

Nadzorni odbor prati, analizira i kontrolira pritjecanje sredstava, financijsko i materijalno poslovanje, utrošak financijskih sredstava udruge, te provođenje odluka organa udruge. Posebno prati pridržavanje odredaba Statuta i zakonskih propisa u radu Upravnog odbora i ostalih organa udruge.

Nadzorni odbor najmanje jednom godišnje izvještava Skupštinu o svojem radu. O nalazima u radu Nadzorni odbor obavještava Upravni odbor koji je dužan dostavljene nalaze razmotriti i u okviru svojih ovlaštenja, dužnosti i prava poduzeti potrebne mjere

SUD ČASTI

Član 27.

Sud časti ima predsjednika i dva člana koje bira Skupština na dvije godine, s mogućnošću ponavljanja izbora.

Sud časti rješava sporove među članovima Udruge kada se oni na drugi način nisu mogli izgladiti. Raspravlja i o povredama društvenog morala i drugim nedoličnim postupcima članova udruge.

Sud časti djeluje na zaštiti korektnih i prijateljskih filatelističkih odnosa među članovima, a postupak počinje na pismeni zahtjev Upravnog odbora, Skupštine ili bilo kojeg člana udruge te po vlastitoj inicijativi. U svojem radu Sud časti rukovodi se načelom pravičnosti i željom da se sporovi među članovima izglade i usklade s uobičajnim prijateljskim odnosima i poštivanjem moralnih normi.

KOMISIJE, RADNE GRUPE I SEKCIJE

Član 28.

Komisije i radne grupe su pomoćni organi društva koje imenuje Skupština ili Predstavništvo za obavljanje određenih zadataka. Prilikom imenovanja pomoćnih organa udruge utvrđuje se njihov sastav i zadatak, te mandat koji može trajati najviše do naredne godišnje Skupštine udruge.

Pomoćni organi podnose izvještaj organu koji ih je imenovao.

Članak 29.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanje neovisno o području svog djelovanja.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike podružnice, ogranci, klubovi. Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se statutom.

Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine udruge.

 

V.  RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE

Član 30.

Svaku prijavu i spor Sud časti dužan je savjesno ispitati i utvrditi činjenice te osigurati obranu okrivljenoga u skladu sa Zakonom. Sud časti dužan je u svakom slučaju ocijeniti težinu povrede ponašanja te po potrebi izreći odgovarajuću disciplinsku mjeru.

Disciplinske mjere su:

 • - opomena;
 • - ukor i
 • - isključenje iz društva.

Odluke Suda časti donose se u pismenom obliku. Protiv odluke Suda časti podnosi se žalba Upravnom odboru udruge u roku od 30 dana, odnosno narednoj Skupštini udruge.

Odluka Skupštine udruge je konačna.

 

VI.  IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 31.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva uplatom članarina, dobrovoljni prilozi i darovi,
 • novčana sredstva  koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova iz inozemstva.
 • pokretne stvari i nekretnine,
 • druga imovinska prava.

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom.

 

VII.  FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

Članak 32.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige  i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

VIII.  ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

Članak 33.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge. Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu. Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

IX. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 34.

Sva tijela Društva rade kolektivno, na sjednicama. Na sjednicama se vode zapisnici, u koje se upisuju zaključci i bitni podaci iz izjava i izvješća koja su podnijeta.

Članak 35.

Članovi svih tijela Društva obavljaju svoj rad volonterski. Iznimno, pojedinim se članovima može odrediti materijalna nagrada. Članovima tijela udruge, ukoliko odlaze po zadacima Udruge izvan mjesta boravka, pripada naknada po posebnim propisima, a u visini iznosa koji odredi Upravni odbor.

Članak 36.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora solidarno odgovaraju za poslove udruge osim ako se pojedinac nije izričito ogradio od zaključaka koji su nanijeli štetu udruzi,

 

X. PRIZNANJA DRUŠTVA

Član 37.

Članovima Društva i osobama koje su se istaknule i pomogle u radu Udruge te doprinijele općem napretku društvene filatelije mogu se dodijeliti slijedeća priznanja:

 1. Obljetnička zahvalnica,
 2. Pohvalnica,
 3. Brončana plaketa,
 4. Srebrna plaketa,
 5. Zlatna plaketa.

Priznanja Društva dodjeljuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora ili pojedinih članova u skladu s Pravilnikom za dodjelu priznanja

 

XI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 38.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama.

Članak 39.

U slučaju prestanka rada Udruge, a nakon namirenja vjerovnika i eventualnih troškova, imovina Udruge može se predati se na čuvanje i korištenje srodnoj Udruzi na području sjeverozapadne Hrvatske.

 

XII.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština 1/3 glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

U Zaboku, 21.12.2015. godine

                                                                                            Predsjednik Udruge

Željko Stefanović, dipl. ing.

 

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD