Filatelističko društvo ZABOKY - Zabok

 

Izlazak novih dopisnica Hrvatske pošte

Objavljeno: 21.04.2021, autor Ivan

Izlazak novih dopisnica Hrvatske pošte

Hrvatska pošta d.d. pustila je 21.04.2021. godine u opticaj dopisnice:

  • DOP-117-2021 „ 70 GODINA GRADSKOG MUZEJA U SISKU“ - autorica Alenka Lalić, dizajnerice iz Zagreba, te
  • DOP-118-2021 – „100. OBLJETNICA ROĐENJA SERGEJA FORENBACHERA“ - autorica Ariana Noršić, dizajnerica iz Samobora

Naklada svake dopisnica je 5.000 primjeraka, a tiskana je u tiskari AKD d.o.o. u Zagrebu na recikliranom 190 gramskom papiru.

Više o:

Gradski muzej Sisak osnovan je 1951. godine kao gradska kulturna institucija koja je imala za cilj prikupljanje, čuvanje i prezentaciju bogate povijesne graÄ‘e Siska i njegove okolice. Tada su formirani arheološki, kulturno-povijesni, etnografski i galerijski odjel, te odjel NOB s Memorijalnom radionicom Nikole Karasa koja će kasnije postati Muzej i arhiv revolucije kotara Sisak. Od svoga osnutka, muzej je postao mjesto kontinuiranog rada na promociji bogate sisačke baštine. MeÄ‘u prvim osobama muzeja koji su doprinijeli njegovu razvoju i afirmaciji u javnosti bio je Stjepan Vrbanović, prvi direktor te institucije, koji je ujedno bio i počasni konzervator za sisačko područje, voditelj arheoloških istraživanja, voditelj obnove utvrde Stari grad i izgradnje Etno-parka, jedan od osnivača Društva za turizam i poljepšanje grada itd. Na taj je način ukazao na potencijale muzeja ne samo kao institucije koja se primarno bavi muzejskom djelatnošÄ‡u nego i aktivnog sudionika kulturnog i društvenog života grada. Na tom tragu muzej i danas djeluje, a njegova uloga je još više potencirana nakon velikog potresa koji je oštetio značajan dio njegovih baštinskih kapaciteta. Iako su u potresu stradali i prostori muzeja na nekoliko lokacija, nije prestao i njegov rad na promociji bogate baštine već je prebačen u virtualni prostor u išÄekivanju obnove.

 

FORENBACHER, Sergej, veterinar i filatelist (Karlovac, 24. IV. 1921– Zagreb, 26.V.2010).

Gimnaziju završio 1939. u Zagrebu, gdje je diplomirao 1946. na Veterinarskom fakultetu i doktorirao 1948. tezom Pernazalno sondiranje želuca kod mačke. God. 1946. izabran je za asistenta na Klinici za unutrašnje bolesti domaćih životinja Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, docent postaje 1953, izvanredni profesor 1958, a redoviti 1963. Od 1960. predstojnik je ujedinjene Klinike za unutrašnje bolesti i na toj dužnosti ostaje 17 godina. God. 1960. izabran je za dopisnog, a 1975. za redovitog člana JAZU (HAZU). Glavno područje njegova rada klinička je patologija probave i izmjene tvari. Bavi se kliničkim i biokemijskim istraživanjima poremećaja metabolizma ugljikohidrata, djelomice i masti, neuroendokrinim sustavom, bolestima jetre, sistematskim miopatijama i mioglobinurijom domaćih životinja. Posebna istraživanja obavljao je u suradnji s humano-medicinskim znanstvenicima i ustanovama, posebice s područja patologije jetre i gušavosti. Objavio je oko 200 znanstvenih i stručnih radova u časopisima

Dobitnik je republičke Nagrade za životno djelo 1984. te uzastopni dobitnik Nagrade J. J. Strossmayer za najbolju knjigu na području prirodnih (1990) i medicinskih (1994) znanosti. Kao član Zbora ispitivača maraka Hrvatskoga filatelističkog saveza bio je ovlašteni ispitivač klasičnih maraka europskih zemalja. Bio je dugogodišnji je član upravnog odbora i predsjednik Filatelističkoga kluba Zagreb te suradnik časopisa Filatelija. Uz to je veliki ljubitelj prirode, planinar i istraživač biljnog svijeta Velebita i drugih planina, o čemu je napisao više članaka i dvije knjige.

 

 

Dizajn i programsko rješenje: ČuBraD